Oblicz na kalkulatorze

przydatne obliczenia techniczne i popularne

Moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchniMoment bezwładności przekroju charakteryzuje kształt ciała i rozkład odległości jego punktów od osi obrotu. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie to iloraz momentu bezwładności przekroju względem osi obojętnej i odległości najdalszego elementu należącego do przekroju od tej osi.
Wskaźnik wytrzymałości przekroju służy do wyznaczania naprężenia nominalnego, czyli maksymalnego naprężenia obliczanego wg wzoru: σn = Mg / W
Największe, co do wartości, naprężenia występują w miejscu przekroju najbardziej odległym od osi obojętnej.

Oblicz moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości na zginanie i pole powierzchni dla wybranego przekroju